نقشه UTM چیست؟

نقشه یو تی ام به منظور مشخص کردن موقعیت مکانی دقیق ملک و مشخصات مورد نیاز از آن برای کارهای ثبتی از جمله متراژ دقیق،  ابعاد و اندازه های آن،  موقعیت مکانی ملک و نقاط مهم آن  تهیه می شود . تهیه نقشه UTM بر پایه مختصات جهانی نقشه برداری UTM انجام می شود و موقعیت مکانی ملک بر اساس سیستم مکان یابی GPS مشخص می شود.  همچنین نقاط مهم مانند شکستگیهای ملک،  محدوده اعیان،  نقاط قرارگیری درخت و همچنین مرز ملک و همسایگی آن با سایر املاک منطقه به کمک مختصات جی پی اس مشخص می شود.