وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی :

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات 

تفکیک، افراز و تجمیع

رسیدگی و بررسی صحت جریان ثبتی

تشخیص مستندات و  ….

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات

ارزیابی اموال غیر منقول

جانمائی پلاک ثبتی بر روی نقشه ها، تصاویر هوائی یا ماهواره ای و همینطور میخکوبی بر روی زمین

تطبیق حدود و ثغور و مشخصات ثبتی مندرج در سند با وضع موجود

بخش قابل توجهی در محاکم قضائی مربوط به پرونده های املاک، است. ارزیابی املاک موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز و تفکیک املاک می باشد.