نخستین قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 خورشیدی ثبت شده است. براین اساس مصوبه اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو هدف تشکیل می شود.

ابتدا با هدف ثبت املاک بود تا به وسیله آن مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین و حفظ شوند.

هدف دوم این بود که اسناد رسماً دارای اعتبار شوند. درنتیجه قانون ثبت املاک اختیاری بود مگر در موارد خاص.

شروع این فعالیت در دهه 30 با ثبت املاک بوده است. انجام این فعالیت نیاز به برنامه ریزی دقیق و گسترده دارد.

نبود استقبال از طرف مردم و اینکه از مزایای چنین تحولی مطلع نبودند، در تاریخ 21/11/1306 قانون دیگری با نام ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که

اولین ماده این قانون ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی نمود.

قانون مذکور با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شد و قسمتی از آن حذف و بخشی دیگر نیز با توجه به شرایط حاکم اضافه گردید.