گسترده ترین مرکز کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

  • خدمات نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی
  • پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسایی و تعیین املاک بر روی عکس های هوائی
  • تهیه نقشه رقوم دار(توپوگرافی) به مقیاس 1200
  • امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری
  • تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی
  • تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک

 

خدمات مربوط به نقشه برداری در دسته رشته های واسط قرار دارد و ارائه دهنده خدمات به تمام رشته های مهندسی و بعضا مطالعاتی می باشد. هیچ طرحی بدون برداشت اولیه به درجه موفقیت نخواهد رسید. مهندس نقشه بردار با برداشت طرح‌ها ، تصاویر و عکس های هوایی و ماهواره ای و تفاسیر آنها بعنوان یک منبع معتبر جهت راهنمایی به تمامی رشته های مهندسی اعم از ثبتی ، ساختمان و برنامه ریزی شهری شناخته شده است. کارشناسان رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری این امکان را دارد که با بکارگیری خدمات نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و قرار یابی آنها کمک بزرگی را به اختلافات ثبتی بنماید و و سعی در ایجاد سیر نزولی دعوی نماید. نتیجه این امر کاهش دعاوی مطرح شده در محاکم است.

حضور مهندس نقشه بردار کمک شایانی در راستای طراحی و پیاده کردن راه ها و باندهای فرودگاهی به شکل صحیح و پیاده کردن دسترسی های شهری حتی مطالعات اولیه طرح های بزرگ شهری ، طرحهای جامع و تفصیلی می باشد. مهندس نقشه بردار فضاهای ابتدایی شهرها و پروژه ها را برداشت می نماید و سپساین امکان را در اختیار برنامه ریزان و مهندسین می گذارند که طرح هایشان را پیاده سازی نمایند.