بطور معمول جهت دریافت سند تک برگی علاوه بر تهیه نقشه UTM (یو تی ام) ، نقشه جانمایی پلاک ثبتی نیز از مدارک ضروری است که باید به اداره ثبت داده شود. یکی دیگر از موارد کاربرد زمانی است که شخصی سند قدیمی در دست دارد اما از محل دقیق ملک اطلاعی ندارند. در این هنگام کارشناسان رسمی دادگستری با تطبیق مدارک موجود و جستجوی پلاک های ثبتی مجاورین، تهیه نقشه  (یو تی ام) UTM و ۲۰۰۰/۱ و سایر موارد مکان دقیق ملک را روی نقشه های ۲۰۰۰/۱ هوایی جانمایی کرده و محل دقیق ملک را به مالک معرفی می کند. زیرا این نقشه دارای اطلاعات UTM (یو تی ام) است که می توان با بکارگیری از دستگاه GPS  کنجهای ملک را روی زمین میخ کوبی نمود.