نقشه برداری زمین در شهر هشتگرد با توجه به گسترش پی در پی  شهر و توسعه مرزهای آن، همواره الزامی است.هر گونه ساخت و ساز، تعیین مالکیت، دریافت سند، اختلاف متراژ و … نیازمند

تهیه نقشه هایی است که اطلاعات مورد نیاز در آن وجود دارد. شهرهشتگرد دارای ساختار جعرافیایی و خاکی اختصاصی می باشد. نکاتی در این شهر وجود دارد که در صورت اطلاع، بر کیفیت

نقشه برداری در آن تاثیر گذار است.

نقشه هوایی عموما برای تعیین بخش وسیعی از اراضی بکار می رود. که نیازمند اطلاعاتی در مورد آن هستیم. چون این اراضی دارای متراژی بالا هستند، عموما از طریق روش هایی مانند utm

و مثل آن با برداشت زمینی نمی توان حق مطلب را ادا کرد. بنابراین در شهر هشتگرد برای انجام دادن این کار روش تهیه نقشه هوایی بکار می رود این نقشه در ابزار مورد استفاده، اطلاعات خروجی

و نحوه تهیه با سایر فرمت های نقشه برداری متفاوت است.