وظایف تیم نقشه برداری در پروژه نفتی :

جانمایی و نظارت بر اجرای دقیق کوبش پایل ها با شیب معین در بستر سخت و مرجانی دریا.

پیاده سازی محل دقیق ساپورت های تراس ها جهت بارگذاری آنها.

کنترل ارتفاع بالای پایل ها جهت بارگذاری کپ پایل ها به صورت تراز

پیاده سازی محل استقرار تای بیم ها بر روی کپ پایل ها

تهیه ی ازبیلت و برداشت وضع موجود پایل ها بعد از کوبش جهت ارائه به واحد ساخت کپ پایل ها

اسکله ی بارگیری توسط نقشه برداران پروژه مربوطه نموده و با تشریح تمامی مراحل نقشه برداری از آغاز تا پایان پروژه ، قدمی در راه کاربردی نمودن مباحث تئوری و نزدیک ساختن آن به زبان عملی برداشته شده است. اداره نقشه برداري با به روز نمودن دانش فني و تجهيزات خود با شركت در پروژه هاي مختلف لرزه نگاري زميني و دريايي و با مشاركت با شركتهاي خارجي نقش خود را در ارائه خدمات فني مطلوب در مجموعه شركت عمليات اكتشاف نفت بعنوان يك واحد كاملاً‌ فني و موثر ايفا مينمايد .

 

مراحل عملياتي گروه نقشه برداري صنعتی و کارگاهی:

 

بدست آوردن اطلاعات مبنايي طبق نیازمندی های پروژه  هشتگرد

تهیه نمودن دستگاههاي مناسب و انجام تستهاي مربوطه با توجه به نياز پروژه هشتگرد

تهيه نقشه هاي موجود از منطقه هشتگرد و افزودن اطلاعات پروژه بر روي آن .

شناسايي منطقه هشتگرد و انجام برداشت تكميلي با هدف بروز رساني اطلاعات موجود بر روي نقشه ها .

گردآوری نقاط مبنايي موجود در اطراف منطقه  هشتگرد

ايجاد شبكه نقاط GPS طبق نقاط مبنايي موجود و انجام  اندازه گيري هاي لازم.

انجام محاسبات شبكه از طریق نرم افزار هاي تخصصی

محاسبه موقعيت نقاط گيرنده و نقاط انفجاري با توجه به اطلاعات اوليه طرح.

ارائه نقاط گيرنده به گروههاي عملياتي جهت پياده نمودن اين نقاط بر روي زمين .

پياده نمودن مجدد نقاط فوق در صورت از بين رفتن نقاط قبل از برداشت لرزه نگاري .

مشخص نمودن مختصات نهايي نقاط در راستای ارائه به قسمت كنترل كيفيت .

تهيه و ارائه نقشه كامل عمليات و ارائه به گروههاي مختلف .

ارائه گزارشات روزانه و ماهيانه به روساي مناطق هشتگرد و اداره انجام عملیات نقشه برداري .

تهيه و تنظيم گزارش نهايي بهمراه ليست مختصات كليه نقاط مورد نياز .

همكاري مستمر در طراحي و انجام پروژه هاي مهندسي مانند پروفيلهاي طولي و عرضي براي ساختن راهها و محاسبات حجم عمليات خاكي